เต่าเหลือง หรือเต่าเพ็ก จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 และจัดให้มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) ตามบัญชีพืชและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ของ IUCN (2008) นอกจากนี้ยังจัดอยู่ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 (Appendix II) ของอนุสัญญาว่าด้วย การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ กําลังจะสูญพันธุ์ (CITES)    คลิก >>
สำรวจ