หน้าหลัก  >  นิทรรศการถาวร  >  พิพิธภัณฑ์แมลง

พิพิธภัณฑ์แมลง (The insect museum) ตั้งอยู่ ณ ห้อง 228 ตึกชีววิทยา 1 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ จัดแสดงตัวอย่างแมลง และไร มากกว่า 5,000 ตัวอย่าง และตัวอย่างอ้างอิงมากกว่า 30,000 ตัวอย่าง รวมทั้งแสดงตัวอย่างแมลงอันดับต่างๆ แมลงที่เป็นอาหาร แมลงอนุรักษ์ ผึ้งและไรปรสิต

 1. ผีเสื้อ
 2. แมลงปีกแข็ง (Order Coleoptera)
 3. ด้วงมูลสัตว์ (Dung Beetles)
 4. แมลงสาบ (Cockroaches)
 5. แมลงสาบยักษ์มาดากัสการ์
 6. Edible Insects (แมลงกินได้)
 7. ไทรโลไบท์
 8. ผึ้งมิ้มเล็ก
 9. แมลงอนุรักษ์ เช่น ผีเสื้อถุงทอง ผีเสื้อนางพญาพม่า ผีเสื้อนางพญากอดเฟรย์
 10. มวนจิงโจ้น้ำเล็ก (Veliidae) มวนจิงโจ้น้ำ (Gerridae) ไรจากทะเล-วงศ์ฮาลาคาริดี (Saltwater Mites : Halacaridae)
 11. ความหลากหลายของผีเสื้อ
 12. ผีเสื้อกลางคืน (Moths)
 13. ความหลากหลายของแมลง
 14. ผีเสื้อเณร (Genus Eurema H?bner, [1819])
 15. การผลิตนางพญาผึ้งโพรงไทย
 16. แมงมุมกับใย
 17. ชันโรง (Stingless bee)
 18. ความหลากหลายทางชีวภาพของผึ้ง ในประเทศไทย
 19. ด้วงกว่าง
 20. ต่อหัวเสือ Vespa affinis (Linnaeus)