กิจกรรม

พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ เพื่อการเรียนรู้ ศึกษา วิจัย การใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ จากบัว และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งปัจจุบันมีการบูรณาการมาใช้กับการเรียน การสอน ในหลายคณะวิชาของมหาวิทยาลัย และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานเอกชน และส่วนราชการต่าง ๆ ของจังหวัดปทุมธานี เช่น โครงการพารู้พาเที่ยวเกี่ยวกับเมืองปทุมการนักพฤกษศาสตร์จิ๋ว โครงการอบรมทำผลิตภัณฑ์จากบัวหลวง โครการปลูกบัวหลวงของจังหวัดปทุมธานีและโครงการท่องโลกการเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี