วัตถุประสงค์

1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ ในเรื่องของสายพันธ์ การอนุรักษ์ และประโยชน์ที่ได้จากบัว ไปสู่กลุ่มประชาชนได้มากขึ้น

2. เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ พันธุ์บัวให้มากขึ้น