>> this is the css class name for ($i=0;$i<5;$i++){// set defalt css class name $classLink[$i] = 'footer-head-menu' ; } switch ($typeData) { case '1': $text =<<

พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคล โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินการจัดตั้งในปี พ.ศ. 2543 เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในปี พ.ศ. 2546 เพื่อดำเนินการสำรวจ เก็บรวบรวมพันธุ์บัว ปลูกรักษา ศึกษาการใช้ประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์บัว โดยเริ่มดำเนินการรวบรวมพันธุ์บัวเพียง 40 สายพันธุ์ ปัจจุบันมรพันธุ์บัวมากกว่า 100 สายพันธุ์ มีทั้งบัวหลวง บัวผัน บัวสาย บัววิกตอเรีย และบัวพันธุ์ไทยหายาก ในพื้นที่ 18 ไร่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีแนวคิดในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนบัว (Virtual Museum Lotus) ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถศึกษาได้จากเว็ปไซต์ เพื่อขยายฐานและโอกาสในการศึกษาหาความรู้ได้มากขึ้น จึงเกิดโครงการ พิพิธภัณฑ์เสมือนบัวขึ้น

DOC; $imgPlant[1] =<< DOC; $classLink[1] = 'footer-head-menu-special' ; break; case '2': $text =<<

วัตถุประสงค์

1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ ในเรื่องของสายพันธ์ การอนุรักษ์ และประโยชน์ที่ได้จากบัว ไปสู่กลุ่มประชาชนได้มากขึ้น

2. เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ พันธุ์บัวให้มากขึ้น

DOC; $imgPlant[2] =<< DOC; $classLink[2] = 'footer-head-menu-special' ; break; case '3': $text =<<

กิจกรรม

พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ เพื่อการเรียนรู้ ศึกษา วิจัย การใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ จากบัว และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งปัจจุบันมีการบูรณาการมาใช้กับการเรียน การสอน ในหลายคณะวิชาของมหาวิทยาลัย และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานเอกชน และส่วนราชการต่าง ๆ ของจังหวัดปทุมธานี เช่น โครงการพารู้พาเที่ยวเกี่ยวกับเมืองปทุมการนักพฤกษศาสตร์จิ๋ว โครงการอบรมทำผลิตภัณฑ์จากบัวหลวง โครการปลูกบัวหลวงของจังหวัดปทุมธานีและโครงการท่องโลกการเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

DOC; $imgPlant[3] =<< DOC; $classLink[3] = 'footer-head-menu-special' ; break; case '4': $text =<<

ติดต่อสอบถาม ในส่วนของการเข้าเยี่ยมชมได้ที่

พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี

จังหวัดปทุธานี 12110

โทรศัพท์ (02) 549 3042 ,549 3043

โทรสาร (02) 549 3049, 549 1150

แผนที่การเดินทาง คลิกที่นี่

DOC; $imgPlant[4] =<< DOC; $classLink[4] = 'footer-head-menu-special' ; break; } ?> พิพิธภัณฑ์บัว