โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนบัว เป็นโครงการร่วมพัฒนาระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตามดำริของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะพัฒนาสาระเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ รวบรวมและจัดแสดง ในรูปแบบดิจิทัล ผ่านทาง www.stkc.go.th ซึ่งเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับประชาชนทุกระดับอายุ

ในส่วนของ มหาาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งมีพิพิธภัณฑ์บัว อยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพืชศาสตร์และพืชสวน ที่ต้องการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ ทั้งด้านสายพันธุ์ การปลูก การดูแลบำรุงรักษา ให้กับประชาชน และผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง

โครงการนี้เริ่มดำเนินการ เมื่อเดือน มิถุนายน 2550 โดยมี โครงการการเรียนรู้แบบออนไลนแห่ง สวทช สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นหน่วยปฏิบัติ ร่วมกับ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และเปิดให้บริการรูปแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนเมื่อเดือน กุมภาพันธุ์ 2551

ผู้ผลิตงานตามโครงการนี้ หวังว่า ความสวยงามของบัว ความน่าสนใจของการเป็นดอกไม้ที่มีตำนานมาเป็นเวลานาน และการสร้างภูมิทัศน์อันร่มรื่นของสวนน้ำ จะนำไปสู่ความสนใจในวิทยาการเกี่ยวกับพืช(Plant science) มีผลให้ มีการพัฒนาการศึกษาด้านพืชศาสตร์(Botany) และ พืชสวน (Horticulture) เพิ่มขึ้น เนื่องด้วยการเห็นประโยชน์จากการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้หวังว่าโครงการนี้จะช่วยในการพัฒนาเทคโนโลยี การทำพิพิธภัณฑ์เสมือนของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปอีกระดับหนึ่ง และจะช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังเครือข่าย STKC อีกด้วย

 

โครงการร่วมพัฒนาระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี