เปิดให้เข้าชม ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ