กลับหน้าหลักพิพิธภัณธ์ธรรมชาติวิทยา
  • พิพิธภัณฑ์พืช
  • พิพิธภัณฑ์พืช
  • พิพิธภัณฑ์พืช
  • พิพิธภัณฑ์พืช
  • พิพิธภัณฑ์พืช
  • พิพิธภัณฑ์พืช
  • พิพิธภัณฑ์พืช
  • พิพิธภัณฑ์พืช

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์พืช ศ.กสิน สุวตะพันธุ์
   
สถานที่ตั้ง พิพิธภัณฑ์พืช ศ.กสิน สุวตะพันธุ์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชา พฤกษศาสตร์
เวลาทำการ ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ
ติดต่อ โทรศัพท์ 0-2218-5502-3
โทรสาร 0-2252-8979
   
            พิพิธภัณฑ์พืช (Herbarium) อาจเปรียบเทียบได้กับหอสมุดพรรณไม้ เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลต่างๆ ของพืช และส่วนสำคัญที่สุด คือ เป็นที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุ์ไม้ รักษาสภาพ ซึ่งโดยมากมักจะเป็นตัวอย่างแห้งที่จัดเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างในสภาพอื่นๆ เช่น ตัวอย่างดอง ตัวอย่างเรณู (pollen) และสปอร์ ภาพถ่าย ภาพวาด สไลด์สีโปร่งแสง ตัวอย่างเนื้อไม้ เปลือกไม้ ซากดึกดำบรรพ์ (fossil) สมุดบันทึกการสำรวจ บันทึกประจำวัน จดหมายโต้ตอบของนักพฤษศาสตร์ รายงานหรือข้อเขียน หนังสือ ตำราเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ทั้งทางด้านอนุกรมวิธาน ธรรมชาติวิทยา พฤกาศาสตร์เศรษฐกิจ นิเวศวิทยา เภสัชศาสตร์ เป็นต้น

            ภาควิชาพฤษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เริ่มก่อตั้งพิพิธภัณฑ์พืชเมื่อปี พ.ศ. 2503 ซึ่งขณะนั้นศาสตราจารย์หลวงศรีสมรรถวิชชากิจดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาพฤษศาสตร์ ต่อมาจึงได้ทำพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พืชอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2525 โดยมีชื่อว่า พิพิธภัณฑ์พืช ศ. กสิน สุวตะพันธุ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ศาสตราจารย์กสิน สุวตะพันธุ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ของภาควิชาและเป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่องานทางอนุกรมวิธานพืชตลอดชีวิตของท่าน

            พิพิธภัณฑ์พืชฯ มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 244 ตารางเมตร แบ่งเป็น 3 ห้อง คือ ห้องเก็บตัวอย่าง ห้องแสดงนิทรรศการ และห้องเพื่อการศึกษาค้นคว้าและเตรียมตัวอย่างพืช เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับพืชของประเทศไทย และการสนับสนุนการเรียนการสอน รวมทั้งการวิจัยของนิสิตและคณาจารย์ในภาควิชา

            ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์พืชฯ มีตัวอย่างพืชประมาณ 17,000 ตัวอย่าง โดยเป็นตัวอย่างไม้ดอกมากกว่า 8,000 ตัวอย่าง เฟิร์นและพืชกลุ่มใกล้เคียงมากกว่า 1,500 ตัวอย่างไบรโอไฟท์ 1,000 ตัวอย่าง ไลเคนส์ 550 ตัวอย่าง และสาหร่าย 600 ตัวอย่าง นอกจากนั้นยังมีตัวอย่างพืชที่กำลังดำเนินการจัดเตรียมเพื่อนำเข้าเก็บในพิพิธภัณฑ์พืชฯ ยังได้รวบรวมตัวอย่างผล ตัวอย่างเมล็ด ตัวอย่างผลิตผลจากพืชทั้งในแง่พืชที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ และพฤษศาสตร์พื้นบ้าน สไลด์สีโปร่งแสง ภาพถ่าย ภาพวาด ตลอดจนสมุดภาพพันธุ์ไม้ของไทยและของต่างประเทศ ลไลด์ตัวอย่างละอองเรณูและสปอร์ เอกสาร วารสาร วิทยาปฏิบัติ ปัญหาพิเศษ และหนังสือเกี่ยวกับพรรณไม้

            พิพิธภัณฑ์พืชฯ จัดให้มีนิทรรศการประจำในห้องนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของพืช และมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพืช ในแง่มุมที่เป็นที่สนใจและเหมาะสมกับเหตุการณ์ อีกทั้งยังมีนิทรรศการพืชเศรษฐกิจและพืชให้ประโยชน์ รวมทั้งให้บริการแก่นิสิตและคณาจารย์ในการศึกษาวิจัย และเปิดให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนเข้าชมในช่วงวาระพิเศษต่างๆ รวมถึงบริการตรวจหาชื่อพันธุ์ไม้และรายละเอียดต่างๆ ตอบปัญหาเกี่ยวกับพรรณไม้ ซึ่งได้ให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งกับผู้ที่มาติดต่อด้วยตนเองและทางโทรศัพท์