เต่าเหลือง หรือเต่าเพ็ก จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2546 และจัดให้มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) ตามบัญชีพืชและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์
ของ IUCN (2008) นอกจากนี้ยังจัดอยู่ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 (Appendix II) ของอนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่
กําลังจะสูญพันธุ์ (CITES)