พิพิธภัณฑ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


        ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดแสดงนิทรรศการห้อง 225 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 ณ ห้อง 224 โดยภายในนิทรรศการห้อง 225 จะเป็นตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ของ ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ไพบูลย์ นัยเนตร ที่มาจากงานวิจัยและสื่อการเรียน การสอนในวิชาต่างๆ เช่น วิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง วิชากั้ง กุ้ง ปู วิชาอนุกรมวิธาน วิชาภูมิศาสตร์สัตว์ และวิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดยตัวอย่างสัตว์จะประกอบด้วย กุ้ง และปูที่หายากในประเทศไทย ปูมีพิษ ตัวอย่างต้นแบบ (type specimens) ของปูน้ำจืดสกุลใหม่ ชนิดใหม่ และกั้งชนิดใหม่ของโลกที่พบในประเทศไทย ไส้เดือนดินที่ตัวยาวที่สุดในประเทศไทย หมึกกระดอง หมึกกล้วยที่ใหญ่ที่สุดในอ่าวไทย หอยหลอดชนิดใหม่ของโลก และปูเจ้าพ่อหลวง Potamon bhumibol Naiyanetr, 2001 ซึ่งเป็นปูน้ำจืดตัวใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่ได้รับพระราชทานชื่อวิทยาศาสตร์ เป็นต้น