หน้าหลัก  >  นิทรรศการถาวร  >  พิพิธภัณฑ์แมลง
        พิพิธภัณฑ์แมลง (The insect museum) ตั้งอยู่ ณ ห้อง 228 ตึกชีววิทยา 1 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ จัดแสดงตัวอย่างแมลง และไร มากกว่า 5,000 ตัวอย่าง และตัวอย่างอ้างอิงมากกว่า 30,000 ตัวอย่าง รวมทั้งแสดงตัวอย่างแมลงอันดับต่างๆ แมลงที่เป็นอาหาร แมลงอนุรักษ์ ผึ้งและไรปรสิต
 • ผีเสื้อ
 • แมลงปีกแข็ง (Order Coleoptera)
 • ด้วงมูลสัตว์ (Dung Beetles)
 • แมลงสาบ (Cockroaches)
 • แมลงสาบยักษ์มาดากัสการ์
 • Edible Insects (แมลงกินได้)
 • ไทรโลไบท์
 • ผึ้งมิ้มเล็ก
 • แมลงอนุรักษ์ เช่น ผีเสื้อถุงทอง ผีเสื้อนางพญาพม่า ผีเสื้อนางพญากอดเฟรย์
 • มวนจิงโจ้น้ำเล็ก (Veliidae) มวนจิงโจ้น้ำ (Gerridae) ไรจากทะเล-วงศ์ฮาลาคาริดี (Saltwater Mites : Halacaridae)
 • ความหลากหลายของผีเสื้อ
 • ผีเสื้อกลางคืน (Moths)
 • ความหลากหลายของแมลง
 • ผีเสื้อเณร (Genus Eurema Hübner, [1819])
 • การผลิตนางพญาผึ้งโพรงไทย
 • แมงมุมกับใย
 • ชันโรง (Stingless bee)
 • ความหลากหลายทางชีวภาพของผึ้ง ในประเทศไทย
 • ด้วงกว่าง
 • ต่อหัวเสือ Vespa affinis (Linnaeus)