หน้าหลัก  >  เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์  >  พิพิธภัณฑ์เสมือน  >  ผู้ให้ข้อมูล
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
รศ.จริยา เล็กประยูร
รศ. ดร.กำธร ธีรคุปต์


พิพิธภัณฑ์เต่า

รศ. ดร.กำธร ธีรคุปต์
อ. ดร.อัญชลี เอาผล

พิพิธภัณฑ์แมลง

รศ.จริยา เล็กประยูร
พิพิธภัณฑ์หอยทากของไทย
ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญหา
อ. ดร.จิรศักดิ์ สุจริต
อ. ดร.ปิโยรส ทองเกิด

พิพิธภัณฑ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ศ.ไพบูลย์ นัยเนตร


พิพิธภัณฑ์พืช

ผศ. ดร.ต่อศักดิ์ สีลานันท์
พิพิธภัณฑ์ภาพถ่าย
พรทวี พึ่งรัศมีพิพิธภัณฑ์ธรณี

-