หน้าหลัก  >  ติดต่อ  >  พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University Museum of Natural History


ตึกชีววิทยา 1 ชั้น 2 ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2218-5266
หมายเลขโทรสาร : 0-2218-5247