หน้าหลัก  >  คลังตัวอย่าง  >  แมลง
  
ภาควิชาชีววิทยาได้จัดการสอนวิชากีฏวิทยาเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2479 หลังจากที่ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล สำเร็จการศึกษาได้เดินทางกลับจากมหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2478 ซึ่งทำให้มีการสะสมตัวอย่างแมลงและดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ภายในห้องได้จัดเก็บตัวอย่างต้นแบบที่เป็นผลงานของคณาจารย์และนิสิต ตัวอย่างแมลงอนุรักษ์และตัวอย่างอ้างอิงแมลงอันดับต่างๆ ไว้เป็นจำนวนมาก
จากการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีมาเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า 70 ปี ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
ของการศึกษาวิจัยสำหรับนักวิจัย นักศึกษาทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศเข้ามาศึกษาได้จนปัจจุบัน