หน้าหลัก  >  คลังตัวอย่าง  >  สัตว์มีกระดูกสันหลัง
นักสัตววิทยาชาวอเมริกัน เชี่ยวชาญด้านงู ในอดีตเคยทำงานและมี
ครอบครัวอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 10 ปี เป็นผู้เขียนหนังสือ เรื่อง "Snakes of Thailand and Their Husbandry" ที่รวบรวมรายชื่อและรูปภาพของงูทุกชนิดที่พบในประเทศไทยตีพิมพ์เป็นหนังสือครั้งแรก ปัจจุบันอาจารย์ Jack และครอบครัวกลับไปทำงานและพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับเชิญจากรองศาสตราจารย์ ดร.กำธร ธีรคุปต์ ให้มาช่วยงานวินิจฉัย จัดทำบัญชีรายชื่อและฐานข้อมูลของงูที่เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ฯ มีตัวอย่างงูไทยและต่างประเทศของที่เก็บรวบรวมโดย Professor Dr. Edward Taylor นาวาอากาศเอก (พิเศษ) วิโรจน์ นุตพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.กำธร ธีรคุปต์ และอาจารย์ Jack Cox เป็นจำนวนมาก จัดได้ว่าเป็น Collection ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์ฯ ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากทุน สกอ.