พิพิธภัณฑ์เสมือน" (Virtual Museum) เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ในลักษณะของ Virtual Reality อย่างเป็นระบบในประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์สิรินธร| พิพิธภัณฑ์บัว | พิพิธภัณฑ์นกในป่าสะแกราช | พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา | องค์การพิพิธภัณฑ์ | พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน | พิพิธภัณฑ์บัว จังหวัดสกลนคร

©Copy right 2010-2011 http://museum.stkc.go.th